อัตรากำลัง วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ปีงบประมาณ 2563
ข้าราชการ   
  ผู้บริหาร                 จำนวน 4 คน
  ข้าราชการครู จำนวน 12 คน
 รวม 16 คน
ลูกจ้างประจำ   
  ทำหน้าที่สอน จำนวน - คน
  ทั่วไป/สนับสนุน จำนวน - คน
 รวม - คน
พนักงานราชการ   
  ทำหน้าที่สอน จำนวน 9 คน
  ทั่วไป/สนับสนุน จำนวน - คน
รวม 9  
ลูกจ้างชั่วคราว
  ทำหน้าที่สอน จำนวน 17 คน
  ทั่วไป/สนับสนุน จำนวน  19 คน
รวม 36 คน
รวมทั้งสิ้น 61 คน

 

ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม 

ครู

บุคลากร

 
 
 

หน่วยงานภาครัฐ

krasung
kbc
kuru
bunchee

บริการนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

ครูพร้อม

สื่อการเรียน

 

เพจประชาสัมพันธ์