ประวัติวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

 

       วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม จัดตั้งตามประกาศ ด้วยกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นควรให้ขยายการศึกษาวิชาชีพให้กว้างยิ่งขึ้นสอดคล้องเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในชนบท และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น รวมทั้งความก้าวหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศ จึงจัดตั้งสถานศึกษาวิชาชีพประเภทวิทยาลัยการอาชีพขึ้นเพื่อจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับ และประเภทวิชาที่ขาดแคลนซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่นรวมทั้งของประเทศ อันจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศไทย ให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในวันที่ 18 มิถุนายน 2540 สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

       ดังนั้นกรมอาชีวศึกษา จึงมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานและผู้ช่วยผู้ประสานงานการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ และมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ตามคำสั่งที่ 487/2540 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2540 และคำสั่งที่ 755/2542 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ตามลำดับ แต่งตั้งให้

       1. นายสมชาย นิลจินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม และคำสั่งกรมอาชีวศึกษา ที่ 1470/2542 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2542 แต่งตั้งนายสมชาย นิลจินดา เป็นผู้อำนวยการระดับ 8 จนถึงปัจจุบัน

       2. นายปกครอง สุปัญญา อาจารย์ 2 ระดับ 7 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม และคำสั่งที่ 1599/2544 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2544 ให้เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกัญทรลักษณ์ จังหวีดศรีษะเกษ ให้ปฏิบัติหน้าที่ อยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม จนถึงปัจจุบัน

       3. นายบุญเอก ถาวรสิน อาจารย์ 2 ระดับ 7 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม และคำสั่งกรมอาชีวศึกษาที่ 1875/2542 ลงวันที่ 2 กันยายน 2542 แต่งตั้ง นายบุญเอก ถาวรสิน เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม และย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการที่วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร วันที่ 21 พฤษภาคม 2541 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รุ่นที่ 1 จำนวน 2 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาการบัญชี จำนวน 74 คน ใช้อาคารเรียน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ในภาคเรียนที่ 1/2541 ปีงบประมาณ 2540 โดยมีผู้บริหารดังต่อไปนี้

       1.นายสมชาย  นิลจินดา  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึง ปี พ.ศ. 2549
       2.นายบุญเอก  ถาวรสิน   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง ปี พ.ศ. 2551
       3.นายธนวัฒน์  กณะบุตร  ตำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึง ปี พ.ศ. 2554
       4.นายมงคล    แก้วรอด   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง ปี พ.ศ. 2555
       5.นายสุรเดช   สมศรีโย   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง ปี พ.ศ. 2557
       6.นายธีรภัทร์  ไชยสัตย์   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง ปี พ.ศ. 2559
       7.นายสถิต     สำราญสุข ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง ปี พ.ศ. 2560
       8.นายคำพันธ์  ศรีเมือง    ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง ปี พ.ศ. 2562
       9.นายทองสุข  พามี        ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ถึง ปัจจุบัน

 

ที่ตั้งและขนาดพื้นที่

         เลขที่ 58 หมู่ 6 บ้านนาซอน ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 100 ไร่

หน่วยงานภาครัฐ

krasung
kbc
kuru
bunchee

บริการนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

ครูพร้อม

สื่อการเรียน

 

เพจประชาสัมพันธ์