ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563         
ประเภทวิชา             ระดับชั้น ปวช. ระดับ ปวส. รวมทั้งสิ้น
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม 
อุตสาหกรรม        243 136 127 506 82 113 195 701
พาณิชยกรรม          107 68 105 280 94 71 165 445
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 48 16 0 64 0 0 0 64
รวมทั้งสิ้น 398 220 232 850 176 184 360 1210

 

 ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ค. 2563

 

 

 

หน่วยงานภาครัฐ

krasung
kbc
kuru
bunchee

บริการนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

ครูพร้อม

สื่อการเรียน

 

เพจประชาสัมพันธ์