หลักสูตรการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 ประเภทวิชา  สาขาวิชา  สาขางาน
อุตสาหกรรม           ช่างยนต์ ยานยนต์
ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์
พาณิชยกรรม การบัญชี การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอาหารและบริการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรม การโรงแรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
อุตสาหกรรม                เครื่องกล เทคนิคยานยนต์
ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง
อิเล็กทรอนิกส์            อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอาหารและบริการ

หน่วยงานภาครัฐ

krasung
kbc
kuru
bunchee

บริการนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

ครูพร้อม

สื่อการเรียน

 

เพจประชาสัมพันธ์