คำสั่งมอบหมายหน้าที่

 

1. คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ปีการศึกษา 2559

    1.1 คำสั่งวิทยาลัย-ที่-๓๑๐-๕๙-วันที่-๑๕-ส.ค.-๕๙

 

2. คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ปีการศึกษา 2560

    2.1 คำสั่งวิทยาลัย-ที่๐๗๗-๖๐

    2.2 คำสั่งวิทยาลัย-ที่-๑๔๖-๖๐

    2.3 คำสั่งวิทยาลัย-ที่-๑๖๙-๖๐

 

3. คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ปีการศึกษา 2561

    3.1 คำสั่งวิทยาลัย-ที่-๑๖๓-๖๑

    3.2 คำสั่งวิทยาลัย-ที่-๓๙๖-๖๑

 

4. คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ปีการศึกษา 2562

    4.1 คำสั่งวิทยาลัย-ที่-๑๘๔-๖๒

    4.2 คำสั่งวิทยาลัย-ที่-๓๓๖-๖๒

    4.3 คำสั่งวิทยาลัย-ที่-445-2562

    4.4 คำสั่งวิทยาลัย-ที่-๕๔๕-๖๒

 

5. คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ปีการศึกษา 2563

    5.1 คำสั่งวิทยาลัย-ที่-129-2563

    5.2 คำสั่งวิทยาลัย-ที่-๑๘๔-๖๓

    5.3 คำสั่งวิทยาลัย-ที่-198-2563

    5.4 คำสั่งวิทยาลัย-ที่-355-2563

6. คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ปีการศึกษา 2564

    6.1 คำสั่งวิทยาลัย-ที่-145-2564

    6.2 คำสั่งวิทยาลัย-ที่-248-2564

 

หน่วยงานภาครัฐ

krasung
kbc
kuru
bunchee

บริการนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

ครูพร้อม

สื่อการเรียน

 

เพจประชาสัมพันธ์