นายศุภกฤต  แสนโสม2  
 

 นายศุภกฤต  แสนโสม

ตำแหน่ง ครูอันดับ คศ.1

หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เบอร์โทร 064-614-5099

 
 นายธีรัตน์  มาลาสาย2    นางภิญญาพัชญ์  จันทร์ขาว

นายธีรัตน์  มาลาสาย

ตำแหน่ง ครูอันดับ คศ.1

(ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก)

เบอร์โทร 097-356-2456

 

นางภิญญาพัชญ์  จันทร์ขาว

ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)

เบอร์โทร 084-393-8457

 นายเถลิงมีศักดิ์  ทุมกิจจะ   นายนาจระวี คงสบสิน2

 นายเถลิงมีศักดิ์  ทุมกิจจะ

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ครู)

เบอร์โทร 080-080-8065

 

 

นายนาจระวี  คงสบสิน

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ครู)

เบอร์โทร 093-404-3170

 นายสุราสิต ภูทองปิด

 

นายบัณฑิต  ทากิละ 

 นายสุราสิต ภูทองปิด

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

(เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่สอน)

เบอร์โทร 

 

 

นายบัณฑิต  ทากิละ

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

(เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่สอน)

เบอร์โทร 

 

 

 

หน่วยงานภาครัฐ

krasung
kbc
kuru
bunchee

บริการนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

ครูพร้อม

สื่อการเรียน

 

เพจประชาสัมพันธ์