ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมขั้นสูง

เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศยกเลิกประกวดราคา

ขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคา

 

ขอเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติงานเชื่อมขั้นสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เลขที่e-bidding02/2564

เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติงานเชื่อมชั้นสูง

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติงานเชื่อมชั้นสูง

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติงานเชื่อมชั้นสูง

หน่วยงานภาครัฐ

krasung
kbc
kuru
bunchee

บริการนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

ครูพร้อม

สื่อการเรียน

 

เพจประชาสัมพันธ์