รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

p1ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

        ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม เรื่อง รับสมัครครูพิเศษสอนสาขาวิชาภาษาไทย วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จำนวน 1 อัตรา ประกาศลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นั้น แล้วได้เข้ารับการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม บัดนี้การสอบคัดเลือกดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังรายชื่อต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

p1ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

        ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม เรื่อง รับสมัครครูพิเศษสอนสาขาวิชาภาษาไทย วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จำนวน 1 อัตรา ประกาศลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นั้น ทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ดังเอกสารต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

p1ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

        ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขาวิชา อัตราเงินเดือน 8,170 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

p1ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

        ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน เอกภาษาไทย จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 - 7 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

p1ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

เรื่อง ด้วย วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 อัตรา ในอัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,840 บาท นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังรายชื่อต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

หน่วยงานภาครัฐ

krasung
kbc
kuru
bunchee

บริการนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

ครูพร้อม

สื่อการเรียน

 

เพจประชาสัมพันธ์