p1ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ในตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

 

รายละเอียดเพื่มเติม

p1ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์


ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

p1ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ในตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

รายละเอียดเพื่มเติม

p1ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ตำแหน่งครูจ้างสอน)

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขาวิชาการโรงแรม จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

p1ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน จำนวน 1 สาขาวิชา

รายละเอียดคลิก

หน่วยงานภาครัฐ

krasung
kbc
kuru
bunchee

บริการนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

ครูพร้อม

สื่อการเรียน

 

เพจประชาสัมพันธ์