ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 

ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก สามารถนำมากำหนดทิศทางการพัมนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม กำหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ไว้ดังนี้

"วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากำลังคนอย่างมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑"

 

พันธกิจ (Mission)

     วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม กำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังนี้

     พันธกิจที่ ๑ พัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์

     พันธกิจที่ ๒ พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

     พันธกิจที่ ๓ วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ

 

กลยุทธ์ (Strategy)

     วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม กำหนดกลยุทธิ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้

  

ที่

พันธกิจ

ที่

กลยุทธ์/แผนงาน

พัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์

ส่งเสริมการพัฒนาด้านความรู้ที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา

ส่งเสริมการพัฒนาด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณธรรมอันพึงประสงค์

พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ส่งเสริมการพัฒนาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

ส่งเสริมด้านการพัฒนาจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ส่งเสริมการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ส่งเสริมการพัฒนาด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

วิจัยสร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ

ส่งเสริมการพัฒนาด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

 

๑๐

แผนงานสนับสนุน อื่น ๆ

หน่วยงานภาครัฐ

krasung
kbc
kuru
bunchee

บริการนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

ครูพร้อม

สื่อการเรียน

 

เพจประชาสัมพันธ์