แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน 125
ประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานภายในสถานศึกษา 139
ประชาสัมพันธ์ โครงการวันลอยกระทง 120
โครงการอาชีวศึกษาตัวอย่าง 125
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 222
กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 169
โครงการพิจารณาและคัดเลือกแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 159
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 159
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิต OTOP ประจำปีงบประมาณ 2564 166
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม กับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2564 292

หน่วยงานภาครัฐ

krasung
kbc
kuru
bunchee

บริการนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

ครูพร้อม

สื่อการเรียน

 

เพจประชาสัมพันธ์