ประชาสัมพันธ์  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานภายในสถานศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ในวัน ศุกร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ณ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

257427856 1483291

หน่วยงานภาครัฐ

krasung
kbc
kuru
bunchee

บริการนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

ครูพร้อม

สื่อการเรียน

 

เพจประชาสัมพันธ์