ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน
ในวัน ศุกร์ ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
ณ อาคารอเนกประสงค์

267140387 150190133

หน่วยงานภาครัฐ

krasung
kbc
kuru
bunchee

บริการนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

ครูพร้อม

สื่อการเรียน

 

เพจประชาสัมพันธ์