แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio)

นายวิจิตร  แก้วดี นายเชิดศักดิ์  อินธิแสน  
นายประมง  โพธิ์คลัง      นายอัมพร  สิงห์เทพ  
นายณัฐพล  โยธี      นางสาวนุชรัตน์  วงษาเนาว์  
นายแสงศร  โสภารักษ์ นายปรีชา ด้วงหว้า  
นายยศวัฒน์  คำภู นายศุภกฤต แสนโสม  
นายธีรัตน์ มาลาสาย นายอุทิศ นิลโคตร  
นายศรายุทธ  หินสอ นางศศิธร  ไตรยขันธุ์  
นางสาวกานต์พิชชา  ฝายป้องนา นายเมฆินทร์  เชื้อวงศ์พรหม  
นายเอกพจน์  ไตรโยธี นายอนุชาติ  เจริญชัย  
นางสาวประภัสสร  อินทรวิศิษฎ์ นางไสว  ระดมบุญ  
นายธรายุทธ ปัญญาประชุม  นายสุรัตน์  ไตรยขันธุ์  
นายประวิน  เพลิศแก้ว นายยุทธยากรณ์  จันทร์เพ็งเพ็ญ  
นายสิทธิกร แสนอุบล นางภิญญาพัชญ์  จันทร์ขาว  
นายเถลิงมีศักดิ์  ทุมกิจจะ นายนัฏพงศ์ นามนนท์  
นางสาวศุภลักษณ์  คำชนะ นางสาวจิราพร ชมภู  
นายอภิศักดิ์ หันจางสิทธิ์ นายพุฒิพงศ์ วรกิจ  
นายพงษ์นรินทร์ ไชยนาม นายวรชัย เบ้าคำ  
นายจิตพิงษ์ วงษ์คำ นายกิตติชัย ศรีไชย  
นายกฤษดา เสนาเสถียร นายนาจระวี คงสบสิน  
     

หน่วยงานภาครัฐ

krasung
kbc
kuru
bunchee

บริการนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

ครูพร้อม

สื่อการเรียน

 

เพจประชาสัมพันธ์